Общо Събрание – 11.02.2017

Управителният Съвет на Елитен Спортен Клуб „Морски Сговор“ свиква Общо Събрание на 11.02.2017 г. от 13:00 в Спортен Комплекс, Медицински Център за Рехабилитация и Спортна Медицина (Спортния Диспансер) на улица „Владивосток“ 18. Дневният ред на Общото Събрание е следният:

  1. Отчет за дейността на клуба през 2016 г.
  2. Одобряване на годишния финансов отчет за 2016 г.
  3. Освобождаване на членовете на Управителния Съвет и Контролния Съвет от отговорност за дейността им през 2016 г.
  4. Избор на Управителен Съвет и Контролен Съвет
  5. Разни